Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti LEDVANCE s.r.o.          

se sídlem U Slavie 1540/2a, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 04617754

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 259086

(dále jen „Prodávající“)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://eshop.ledvance.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Prostřednictvím webového rozhraní obchodu je možno uzavřít kupní smlouvu pouze mezi prodávajícím a kupujícím, tj. fyzickou osobou nepovinnou k dani.

1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.       Umístění zboží prodávajícím na webové stránky je návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídka). Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, a dále informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.2.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.2.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.2.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ s tím, že kupující tímto kliknutím přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.4.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.6.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.7.       Kupující bere na vědomí, že dostupnost zboží umístěného v internetovém obchodě prodávajícího je vázána na skladové zásoby, proto prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že kupující objedná zboží, které není u prodávajícího dostupné, prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou zprávu o nedostupnosti zboží. Odesláním e-mailové zprávy prodávajícího kupujícímu dle předchozí věty zaniká závaznost objednávky v rozsahu nedostupného zboží; v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány poskytované společností GoPay (platebními kartami Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic);
- online bankovním převodem;
- bezhotovostně prostřednictvím on-line platebního systému PayPal, Apple Pay nebo Google Pay.     

4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnost kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.       Kupní cena je splatná do 24 hodin od Dokončení objednávky. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5.       Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Prodávající odešle zboží kupujícímu nejdříve v den připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.     

4.6.       V případě, že kupující nezaplatí kupní cenu do 60 minut od Dokončení objednávky, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.       Po uzavření kupní smlouvy prodávající poskytne kupujícímu doklad o nákupu v elektronické podobě nebo společně se zásilkou obsahující zboží.

4.9.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.       Kupující má, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu. Kupující může takto od smlouvy odstoupit v prodloužené lhůtě 30 dnů ode dne převzetí zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný na internetové adrese prodávajícího (nejrychlejší řešení) anebo formulář pro odstoupení od smlouvy v pdf formátu, který je přílohou těchto obchodních podmínek a který je možno po vyplnění zaslat e-mailem na adresu eshop@ledvance.cz.

5.2.       Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, je oprávněn zdarma (na náklady prodávajícího) odeslat zboží prostřednictvím služby zajišťované společnosti Zásilkovna. Kód nebo štítek pro zpětné zaslání potřebný pro bezplatné vrácení prostřednictvím Zásilkovny prodávající zašle na elektronickou adresu kupujícího po doručení odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že kupující vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, má nárok na využití bezplatné služby vrácení prostřednictvím Zásilkovny pouze jednou. Pokud kupující nevyužije možnosti vrátit zboží, ohledně něhož odstoupil od kupní smlouvy, prostřednictvím bezplatné služby zajišťované společností Zásilkovna, ponese náklady spojené s navrácením zboží, což v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku bere na vědomí. V takovém případě je možno odeslat zboží na adresu distribučního partnera Hellmann Worldwide Logistics - Panattoni Park Hala 2 – LDV RETURNS, ul. Wodna 35, Wróblowice, 55-330, Polsko (adresa sídla prodávajícího neslouží k vrácení zboží).

5.3.       Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a pokud možno včetně originálního obalu. Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození.

5.4.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, nikoliv však dříve než kupující zboží předá prodávajícímu nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí peněžní prostředky kupujícímu stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.       V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet, ze kterého byla platba provedena.

5.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.       Prodávající zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím dopravce, po celé České republice prostřednictvím přepravní služby Zásilkovna a přepravní společnosti DHL.

Přepravní služba Zásilkovna znamená, že prodávající doručí zboží prostřednictvím dopravce Zásilkovna s.r.o. na jedno z výdejních míst v ČR podle výběru kupujícího (www.zasilkovna.cz) k osobnímu vyzvednutí nebo na adresu určenou kupujícím v objednávce.

Při výběru přepravní společnosti DHL bude zásilka doručena partnerem DHL v České Republice - PPL.

O termínu doručení zásilky je kupujícímu zaslána SMS a email.

6.6.       Výše nákladů spojených s expedicí a dodáním se stanoví podle zvoleného způsobu platebních a dodacích podmínek takto:

 

 Dodací podmínka Hodnota objednávky (s DPH) Dopravné (s DPH)
Osobní odběr ZÁSILKOVNA (včetně Z-Box) do 500 Kč 69 Kč
Osobní odběr ZÁSILKOVNA (včetně Z-Box) nad 500 Kč ZDARMA
Doručení na adresu - ZÁSILKOVNA nebo DHL (PPL)* do 500 Kč 89 Kč
Doručení na adresu - ZÁSILKOVNA nebo DHL (PPL)* nad 500 Kč ZDARMA

*Při výběru přepravní společnosti DHL bude zásilka doručena partnerem DHL v České Republice - PPL.

 

6.7.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Prodávající si vyhrazuje právo změny typu přepravce podle povahy zboží a aktuální situaci v logistice.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.       Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nedodržením návodu k použití nebo v důsledku běžného opotřebení. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.       Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

7.5.       Práva z odpovědnosti za vady zboží je kupující oprávněn uplatnit prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře umístěného na internetové adrese prodávajícího: ZDE, nebo prostřednictvím elektronické adresy eshop@ledvance.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@ledvance.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz .

8.5.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.       Informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který naleznete ZDE.

9.2.       Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů

 

10. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

10.1.     Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení („elektrozařízení“) z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy.

10.2.     Kupující je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech obchodní společnosti EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČ 27248801, uvedených na webových stránkách https://www.ekolamp.cz/cz/mapa-sbernych-mist. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Kupující je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

10.3.     Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

 

11. DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE

11.1.     Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak nebo nebylo-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, probíhá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím elektronickou poštou (e-mailem). Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu. Prodávajícímu je doručováno na e-mailovou adresu eshop@ledvance.cz. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.     Tyto obchodní podmínky platí pro smluvní vztah s kupujícím ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

12.2.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.     Součástí obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování LEDVANCE s.r.o., U Slavie 1540/2a, Vršovice, 100 00 Praha 10, e-mail: eshop@ledvance.cz, telefon 272 118 855.

 

V Praze dne 13. 10. 2022           

 

Příloha: Formulář pro odstoupení od smlouvy - ke stažení ZDE